Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

     ส่วนสิ่งแวดล้อม

          หน้าที่และอำนาจ

                  ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด

                  ๒. ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

                  ๓. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                  ๔. พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่ายอื่นๆ

                  ๕. เฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

                  ๖. ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                  ๗. ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

                  ๘. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

          ประกอบด้วย

          ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดงานตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด งานบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานพัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       งานหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่ายอื่นๆ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ฝ่ายควบคุมมลพิษ

               มีหน้าที่ความรับผิด เฝ้าระวัง ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย