Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม สนง.ทสจ.อจ.

ดูทั้งหมด
ประชุมหน่วยงานในสังกัด ทส.พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมหน่วยงานในสังกัด ทส.พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญประชุมหน่วยงานในสังกัด ทส.พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อประสานความร่วมมือในการบูรณาการปฏิบัติราชการดำเนินงานแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

24 ธ.ค. 63