Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic3

การประชุมโครงการ "อำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"

การประชุมโครงการ "อำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"
การประชุมโครงการ "อำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"
 

 

             จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี
รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประกอบด้วยภาคราชการ
และภาคประชาสังคม เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานโครงการ และร่วมกันพิจารณาร่าง
ตัวชี้วัดให้ชัดเจนก่อนนำไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ
 
                                                 -------------------------- 
                                                                                        สุพรรณ ชิณมาตร์ /ข่าว

แกลเลอรี่