Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic3

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ของ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ของ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560

กำหนดการ

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)

ของ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560

-------------------------

 

วันที่  14  มิถุนายน   2560

เวลา  07.25 – 08.40 น.         อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล   เดินทางโดย

                                         สายการบินนกแอร์ จากท่าอากาศยานดอนเมือง  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 08.40 – 09.30 น.          รับประทานอาหารเช้า ร้านอาหารสามชัย เยื้องอุบลเวช ฯ

เวลา 09.30 - 10.05 น.          ตรวจเยี่ยมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  เลขที่ 159 

                                      หมู่ที่ 1 บ้านท่าบ่อ  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 10.05 - 11.00 น.        ตรวจเยี่ยมโครงการดอกไม้บาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11  (อุบลราชธานี) บ้านนางิ้ว   หมู่ที่ 2  ตำบลกระโสบ  อำเภอเมือง 

                                      จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 11.00 – 12.00 น.       เดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  จังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา 13.00 – 16.00 น.       เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร และติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

                                      เพื่อการเกษตร รูปแบบที่ 1  บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ 5  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา 16.00 – 17.00 น.        เข้าที่พักโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

 

วันที่ 15 มิถุนายน  2560

เวลา 09.00 - 10.00 น.        อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล  เดินทางกลับ โดย

                                      สายการบินนกแอร์ จากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ถึง

                                      ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ   โดยสวัสดิภาพ

 

------------------------------------------

แกลเลอรี่